Viktor Lissitchkov

Transportation, sports, services.

Viktor Lissitchkov

36, St. Cyril and Metodiy Str., Fl.1, ap.3,
Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 888 450 475
E-mail: v.lissitchkov@mail.bg