Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, която работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и хората в неравностойно положение.

Първи самостоятелно закрихме държавен дом за деца с увреждания и дадохме тласък на национална политика за деинституционализация. От създаването си през 2005 г. подкрепихме извеждането на над 1500 деца и младежи в неравностойно положение от държавните домове и настаняването им в съвременни центрове от семеен тип. В момента управляваме 9 социални услуги и предоставяме 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа на 100 деца и младежи, предимно с увреждания. Постоянно развиваме собствена експертиза , която споделяме на местно, национално, а вече и на международно ниво. Участваме в работни групи и експертни съвети към националните власти, за да постигнем цялостна социална промяна в България. Занимаваме се активно със застъпничество в областта на правата на децата и хората с увреждания и пълноценната им интеграция в обществото. Насърчаваме доброволчеството и корпоративната социална отговорност като двигатели на положителна промяна.

Бул. България 69, Инфинити тауър ет.3, София, България

Лице за контакт: Александрина Димитрова

+ 359 2 441 43 45

office@cedarfoundation.org

www.cedarfoundation.org