Строителен Стандарт ЕООД

Дружеството е основано през м. септември 1999 год. с предмет на дейност  упражняване на независим строителен надзор.
Понастоящем притежаваме следните удостоверения:
•  Удостоверение  № РК – 0077/21.12.2013г. за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т.1 от Закона за устройство на територията оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издадено от ДНСК.
•  Удостоверение № 00259 от Агенцията за устойчиво енергийно регулиране за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
Във фирмата е въведена и се поддържа Интегрирана система за управление на качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда (ИСУ), съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 9001 : 2015, BS OHSAS 18001:2007 и БДС ЕN ISO 14001:2015, сертифициран от немско акредитирано лице за сертификация на системи за управляване на качеството и притежава Сертификат DIN EN ISO 9001 : 2015 от for you Cert GmbH, Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2015 и Сертификат на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007.
Строителен Стандарт ЕООД има дългогодишен опит в областта на консултантската дейност в областта на проектирането и строителството на обществено обслужващи, административни, производствени, жилищни сгради, съоръженията към тях и строежи на техническата инфраструктура.
Дейността на фирмата включва:
•  Прединвестиционни проучвания и управление на проекти, консултантски услуги в областта на строителството – комплексни оценки на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на сгради съоръжения и техническа инфраструктура;
•  Изготвяне на технически паспорт на строежи;
•  Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;

Член на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти в България.
Член на Международната Федерация на инженерите – консултанти /FIDIC
Член на Европейската Федерация на консултантските асоциации /EFCA/.

www.stroitelen-standart.com
Строителен Стандарт ЕООД
бул. „Стефан Стамболов“ № 30, етаж 2
София 1000
инж. Емил Тодоров
тел.: 02/983 37 70; факс: 02/ 983 54 81; мобилен: +359 879 061 802
e-mail: strstand@tradel.net; strstand@abv.bg