Индустриконсулт ООД

ИНДУСТРИКОНСУЛТ ООД е консултантска фирма, основана през 1992 г. До 1999 г. дружеството е швейцарска собственост, след което е успешно изкупено от български управляващ екип (Management buy-out) .

Фирмата е съсредоточила своята дейност в сферата на разработването и управлението на проекти, управленското консултиране и стратегическото планиране. Разполага с богат опит в организацията и ръководенето на процеси, които изискват взаимодействие и търсене на консенсус между всички страни, заинтересовани от развитието на даден регион или сектор на икономиката.

Профилът от предоставяни услуги включва консултиране по проекти, финансирани от ЕС, разработване на бизнес стратегии, секторни стратегии, местно икономическо развитие, модерация и обучение.

От м. ноември 2010 г. Индустриконсулт поема функциите на Секретариат на Българо-швейцарската търговска камара.

Васил Радойновски – Управител, тел. 0888420826.
e-mail: vradoynovski@ic-bg.com
София 1606
ул. „Люлин планина“ 33А
тел.: 02 951 55 33
www.ic-bg.com