Устойчиво въвеждане на дуалното професионално образование в България
През май 2018 година Българо-швейцарската търговска камара стартира изпълнението на проект „Подкрепа за създаването и институционализирането на публично-частни структури на централно и местно ниво, насочени към устойчивото въвеждане на дуалното професионално образование в България”.

Съгласно разпоредбите на Споразумението на Тематичния фонд и етапа на изпълнение на проект ДОМИНО досега, общата цел на настоящия проект е да подкрепи по-нататъшното устойчиво изпълнение на модела за дуално професионално образование и обучение (ДПОО) в България, разработен от проект ДОМИНО, базиран на ефективно публично-частно партньорство на централно и местно ниво.

Въз основа на това основните цели на проекта са:

а. Да подпомага Дирекция "ПОО" на МОН в качеството му на секретариат на Консултативния съвет по ПОО на министъра на образованието и науката чрез по-нататъшното развитие и законодателно регулиране на системата за ДПОО в България и успешното й интегриране в Националната система за професионално образование (КC по ПОО).

- Подпомагане на Дирекцията за професионално образование и обучение и министъра чрез учредяването на КС по ПОО;
- Подкрепа чрез подготовка на правилата за работа на КС по ПОО и организацията на неговото функциониране;
- Създаване, организация на работата, координация и съдействие при логистиката на ресурсната работна група (РРГ) към Дирекция „ПОО“ към МОН и към КС за ПОО.

Б. Да се стимулира създаването на устойчиви местни партньорства между професионалните училища и фирмите за прилагане на ДПОО.

- Преглед на съществуващите партньорства между професионални училища и фирми в регионите, провеждащи дуално образование (вече участващи в проекта ДОМИНО и други).
- Изучаване на международния опит на сътрудничество на местно ниво, насочено към внедряването на ДПОО.
- Разработване на модели за организационна структура на партньорствата с възможности за включване не само на училища и фирми, но и на местните власти, браншови и местни камари, родители и др.
Социална дейност