БШТК продължава да подкрепя прилагането на дуалното професионално образование и обучение в българската образователна система
Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) e призната за важен партньор във въвеждането и прилагането на дуалното професионално образование и обучение (ДПОО) в България, базиран на швейцарския модел. Камарата участва в проекта „Швейцарска подкрепа за въвеждането принципите на дуалното обучение в българската система за професионално образование“ (проект ДОМИНО) за периода 2015 - 2019 г.. Участието на БШТК беше фокусирано върху работата с всички заинтересовани страни, участващи в дуалното ПОО, включително държавните институции, училищата, организациите на работодателите, синдикатите, НПО-та, родителите и други двустранни камари. Това се прилагаше чрез модерирането на форума за Професионално образование и обучение и Националната координационна група (НКГ).

От 2019 г. БШТК е официално упълномощена от Министерството на образованието и науката да подкрепя работата на Консултативния съвет по професионално образование и обучение (ПОО) към министъра на образованието и науката и Ресурсната работна група.

На местно ниво Камарата работи за улесняване процеса на установяване на местни партньорства между училищата за професионално образование и обучение за прилагане на ДПОО, чрез разработване на модели за организационна структура на партньорствата. На централно ниво Камарата си сътрудничи с дирекция ПОО на МОН в ролята му на секретариат за създаването и модерирането на Консултативния съвет по ПОО към министъра на образованието и науката и Ресурсната работна група (РРГ).
Снимки:
Прикачени Документи:
Социална дейност