Създадена е Двустранната търговска камара България-Румъния

През юли 2013 г. беше създадена Двустранната търговска камара България-Румъния (ДТКБР) – независима неправителствена организация с нестопанска цел, която има за цел да подкрепя и насърчава търговията между фирми в Румъния и България.

Камарата е организирала работата си в три основни направления:

– инфо център – предоставяне на актуална информация за бизнес средата в Румъния и България;

– комуникационна платформа за организации, които имат бизнес-интереси в двете страни;

– представляване интересите на компании, които искат да продължат и развиват бизнеса си в България или Румъния.

ДКТБР ще предоставя цялата необходима подкрепа на организации и институции в двете страни чрез насърчаване и популяризиране на сътрудничеството, подпомагане на трансгранични проекти, активно участие на търговията, промишлеността и туризма, организиране на бизнес срещи, форуми, конференции по различни въпроси.

ДКТБР спазва принципите на доверие, уважение, ефективност и производителност и ще се стреми да изгражда дългосрочни партньорства в подкрепа на своите членове.

Членовете на БШТК с интерес и дейност в Румъния или партниращи си с румънски фирми могат да се обръщат за съдействие и информация към Двустранната тръговска камара България-Румъния на тел. +359 888 256 123.

Социална дейност