На 14 април 2011 г. се проведе редовното годишно общо събрание на Камарата

На 14 април 2011 г. се проведе десетото редовно годишно общо събрание на Българо-швейцарската търговска камара.

Дневният ред на събранието включваше обсъждане и приемане на годишния финансов отчет и на отчета за дейността на Камарата, приемане на доклада на Контролната комисия и избор на нов състав на Контролната комисия, както и приемане на бюджет и основните дейности на Камарата за 2011 г.

Всички точки от дневния ред бяха подложени на гласуване и приети от събранието.

Социална дейност