Българо-швейцарската търговска камара се присъедини към инициативата за Глобалния договор на ООН

Българо-швейцарската търговска камара се включи в инициативата за корпоративна отговорност на ООН – най-голямата в света с близо 12 000 участници от стопанския и нестопанския сектор от 140 държави.

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на фирми, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти.

С участието си БШТК се ангажира:

– да спазва десетте принципа на Глобалния договор на ООН по отношение на правата на човека, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията;
– да популяризира тези принципи в своя кръг на влияние и да  показва ясно ангажимента си пред своите членове, заинтересовани страни и широката общественост;
– да участва в дейностите на Глобалния договор на ООН;
– да информира членовете си за ангажимента си към Глобалния договор на ООН и за усилията в подкрепа на десетте принципа.

За повече информация посетете https://www.unglobalcompact.org/

Социална дейност