COVID-19 и важни ефекти върху финансовото отчитане и защитата на личните данни – уебинар на Ernst&Young, част 2

За да подкрепи бизнеса в България с информация и насоки какво да правим по време на извънредната ситуация, EY организира втори от серия уебинари на 25 март от 14:00 ч.

Епидемията COVID-19 предизвика редица действия от страна на засегнатите държави и започна да засяга бизнеса все по-осезателно.

В опит да отговори на някои от основните въпроси, които вълнуват бизнеса в момента, EY Bulgaria са подготвили поредицата от уебинарни сесии по темата.

EY Bulgaria има удоволствието да Ви поканим на втория уебинар за COVID-19, като този път ще се коментират ефектите върху финансовото отчитане и върху събирането и oбработването на лични данни, включително следните въпроси:

· Третиране на COVID-19 като коригиращо или некоригиращо събитие в годишните финансови отчети за 2019 г. и в първите междинни отчети за 2020 г.
· Потенциални ефекти върху отделни позиции на финансовите отчети (напр. активи и пасиви по справедлива стойност, обезценка на ДМА и нематериални активи, нетна реализируема стойност на материални запази, възстановимост на отсрочени данъчни активи, очаквани кредитни загуби, класификация на пасивите като текущи, условни пасиви и др.)
· Влияние върху принципа предположение на действащото предприятие.
· Изисквани оповестявания.
· Какво трябва да съобразим при обработването на личните данни в ситуацията, предизвикана от COVID-19?

За кого е подходящ уебинарът?

· Изпълнителни директори (CEO);
· Юрисконсулти;
· Длъжностни лица по защита на данните;
· Директори „Човешки ресурси“;
· Финансови директори (CFO);
· Главни и оперативни счетоводители;

Кога, къде и как?
Уебинарът ще се проведе на 25 март 2020 г., сряда от 14:00 ч. до 15:00 ч.
Всички регистрирани участници ще получат линк, чрез който да достъпят уебинар платформата.

Участието в уебинара е безплатно.
Уебинарът ще се проведе на български език.

За да потвърдите участие, моля попълнете и изпратете предварително РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА.

За всякакви въпроси, свързани с регистрацията за събитието, можете да се свържете с нас:

Email: EY@bg.ey.com , Телефон: 02/8177 119

Снимки:
Социална дейност