Регламент на ЕС 2020/426 – Не се изисква разрешение за износ към Швейцария на лични и медицински предпазни средства и оборудване

На 19 март 2020 г. Европейската комисия измени прилагането на Регламент (ЕС) 2020/402, където изнасянето на някои продукти да подлежи на предoставяне на разрешение за износ. Новият Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/426 на Комисията (англисйки език) изключва държавите-членки на ЕАСТ (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария), както и някои трети страни и територии, от изискването за разрешение.

Износът за Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, както и за някои трети страни и територии, изброени в приложение II към Договора (английски език), не подлежи на мерките, определени в параграфи 1 и 2 от настоящия регламент 2020/426.

Настоящият регламент има за цел бързо и по-ефикасно осигуряване на спешни доставки в контекста на хуманитарна помощ (COVID-19).

БШТК се ангажира да проследява развитието, свързано с прилагането на настоящия Регламент и да подкрепя своите членове и други български и швейцарски предприятия в комуникирането на техните проблеми, свързани с прилагането на Регламента, касаещ износа на лични и медицински предпазни средства към Швейцария, до съответните органи.

Снимки:
Социална дейност